Okruhy k opakování:

- druhy vět podle postoje mluvčího
- věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty
- základní větné členy (druhy podmětu, druhy přísudku)
- určování slovních druhů
- rozvíjející větné členy - určování ve větě
- grafické znázornění věty jednoduché (větných členů)
- věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší, spojovací výrazy, graf souvětí

- součástí písemné práce bude diktát