Okruhy k opakování:

- podstatná jména (pravopis v koncovkách, mluvnické kategorie)

- přídavná jména (druhy, mluvnické kategorie, pravopis)

- zájmena a číslovky (druhy, skloňování)

- slovesa (určování mluvnických kategorií)

- slovesný rod (činný x trpný) - tvoření tvarů

- příslovce (druhy, stupňování, pravopis, příslovečné spřežky)

- součástí čtvrtletní práce bude diktát