Hodnocení ve školním roce 2021/2022 → 1. třída

Vyučující: Mgr. Ivana Majerová, Mgr. Eliška Boková

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

  • pololetní písemnou práci
  • samostatnou práci v hodině, hlavně čtení, psaní, počítání – známky a razítka v pracovních sešitech
  • plnění domácích úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
  • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů a AJ: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

  • výkon není rozhodující
  • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
  • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo