Absolventské práce žáků 9. třídy

Úvod

     Absolventské práce žáků 9. ročníku jsou nedílnou součástí naší školy. Budoucí absolventi v nich prokazují, že dokážou kvalitně zpracovat zvolené téma, vyhledávat potřebné informace a zasadit je do souvislostí, správně používat mateřský jazyk. Absolventské práce jsou přípravou na středoškolské a další vzdělávání (SOČ, bakalářské práce). Při ústní obhajobě pak žák prokáže schopnost komunikace a přesvědčivé argumentace. Práce probíhá v trojčlenných skupinách a téma si žáci volí podle vlastního zájmu. Výsledná práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je předkládána v předepsané formě (powerpointová prezentace, poster, případně vlastní návrh výstupu), v praktické části se provádí výzkum související s regionem. Celá práce (tedy část teoretická i praktická) je odevzdána ve formě tištěného textu s přílohami.

 

Hlavní garant práce: Petr Zouhar

Informatika – Petr Zouhar, Jitka Skřejpková

 

Garanti jazykového zpracování:

Český jazyk - Daniela Chvátalová, Johana Benešová

Anglický jazyk - Dagmar Tomková, Alice Ševčíková, Zuzana Toušková

 

Garanti témat:

Garanti pro jednotlivé skupiny vám budou přiděleni týden po zadání témat absolventských prací.

 

Rozdělení do skupin:

Žáci se samostatně rozdělí do trojčlenných skupin a nahlásí zvolené téma hlavnímu garantovi absolventských prací Petru Zouharovi. Pokud tak žáci neučiní do stanoveného termínu, budou do skupin rozděleni pedagogy a téma jim bude určeno.

 

Hodnocení prací:

Předložené absolventské práce budou prezentovány před porotou složenou z vyučujících 2. stupně. Podle výsledků budou práce rozděleny do tří kategorií. O celkovém hodnocení rozhodne počet získaných bodů. Body budou přidělovány podle těchto kritérií:

a)     Celková úroveň zpracování tématu (1-5 bodů)

b)     Úroveň zpracování po stránce informatické (1-5 bodů)

c)     Jazykové zpracování (1-5 bodů)

d)     Prezentování obsahu před publikem (1-5 bodů)

Získané body budou zprůměrovány a podle výsledné hodnoty budou práce zařazeny do následujících kategorií:

  1. kategorie – prospěl s vyznamenáním - 5–4 body
  2. kategorie – prospěl - 3,99–2,5
  3. kategorie – neprospěl - 2,49–0

Závazné termíny:

Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Absolventská práce. Jsou určeny tak, aby bylo možné kontrolovat pokrok v práci. Dbejte prosím na dodržení níže uvedených termínů, jsou závazné. Schůzky s garanty si domluvte individuálně ve stanovených týdnech.

 

a)      Zadání projektu - 27.2.2023

b)      Výběr tématu a tvorba trojic až čtveřic - žáci oznámí téma a složení skupiny 6.3.2023 - 10.3.2023

c)      Sdělení garantů jednotlivým skupinám - do 24.3.2023

d)      1. schůzka - koncept + hrubé informace o tématu - 3.-7.4.2023

e)     2. schůzka – zpracováno 50 % podkladů práce - 2.- 6.5.2023

f)      3. schůzka – zpracováno 90 % podkladů práce - 15.-19.5.2023

g)      4. schůzka -  v průběhu finalizace ve škole, pouze na drobné dodělávky - 30.-31. 5. 2023

h)     Finalizace projektu ve škole – dokončení formátování, tvorba prezentace - 30.-31.5.2023

ch)      Generálka se koná 31.5.2023 během 5. a 6. vyučovací hodiny.

i)        Prezentace před druhým stupněm – 21.6.2023 v 9.00 hod. ve Spolkovém domě.

 

 

Pomocné materiály:

Mustr - do tohoto dokumentu je možné práci vypracovat, je zde nastaveno základní formátování a naznačeno, co je potřeba ve kterých částech vypracovat.

Návod  - jak práci vypracovat obsahuje všechny potřebné informace, aby Vaše práce měla správnou formu a obsahuje i odkazy, které Vám mohou při vypracování pomoci.