Absolventská práce žáků 9. třídy

Úvod

Absolventská práce by měla ukázat dovednosti a znalosti ve vybraných tématech. Témata pro tuto práci si každá skupina vybírá dle svého. Skupiny se skládají ze tří žáků. Každá skupina by si zvolila jedno téma, na kterém by pracovali jako skupina a potom by vypracovali jeden výstup, který je obdobou vědecké práce (příprava na SOČ, bakalářskou práci, diplomovou práci atd.). Povinná část se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části žáci zpracují informace o daném tématu, které si daná skupina vybrala. V praktické části provedou výzkum k vybranému tématu. Výzkum by se měl týkat buď souvislosti tohoto tématu v regionu, případně přesahuje-li region, tak povědomí o daném tématu v regionu. V povinně volitelné částí si žáci vyberou jednu z těchto možností - powerpointová prezentace, poster, případně vlastní návrh výstupu.

 

Hlavní garant práce: Petr Zouhar

Informatika – Petr Zouhar, Jarmila Ištoková

 

Garanti jazykového zpracování:

Český jazyk - Daniela Chvátalová, Johana Benešová

Anglický jazyk - Romana Velecká, Dagmar Tomková

 

Garanti jednotlivých témat:

Garanti budou přiřazení dle volby tématu u žáků a sděleni žákům týden po zadání práce.

 

Rozdělení do skupin:

Žáci se samostatně rozdělí do skupin po třech, téma přijdou nahlásit třídnímu učiteli, či garantovi práce. Pokud tak do týdne neučiní od zadání práce, zbývající žáci budou rozděleni a téma jim bude přiřazeno.

 

Hodnocení prací:

Práce bude v jednotlivých kategoriích hodnocena v rozmezí 1-5 bodů. Výsledky budou zprůměrovány a každá práce dle výsledku zařazena do kategorie. Práce budou hodnoceny porotou skládající se z učitelského sboru a to v těchto kategoriích:

a)      Úroveň češtiny práce

b)      Úroveň zpracování tématu

c)      Úroveň zpracování po stránce informatické

d)     Úroveň prezentování obsahu před publikem

Stupně vycházející z průměrného hodnocení práce:

  1. kategorie – prospěl s vyznamenáním - 5-4 body
  2. kategorie – prospěl – 3,99 – 2,5
  3. kategorie – neprospěl – 2,49 - 0

Seznam termínů závazné pro žáky:

Termíny budou zveřejněny na stránkách práce. Termíny jsou určeny, tak aby bylo možné kontrolovat pokrok v tvorbě práce. Termíny schůzek jsou orientační. ostatní termíny závazné pro všechny zůčastněné. Bude záležet hlavně na domluvě mezi garantem skupiny a žáky.

a)      Zadání projektu - 27.2.2023

b)      Výběr tématu a tvorba dvojic - žáci oznámí téma a složení skupiny 13.3.2023 - 17.3.2023

c)      Sdělení garantů jednotlivým skupinám - do 24.3.2023

d)      1. schůzka - koncept + hrubé informace o tématu - 3.-7.4.2023

e)     2. schůzka – zpracováno 50 % podkladů práce - 2.- 6.5.2023

f)      3. schůzka – zpracováno 90 % podkladů práce - 15.-19.5.2023

g)      4. schůzka -  v průběhu finalizace ve škole, pouze na drobné dodělávky - 29.-30. 5. 2023

h)     Finalizace projektu ve škole – dokončení formátování, tvorba prezentace - 29.-30.5.2023

ch)      Generálka koná se ke konci druhého dne finalizace 30.5.2023

i)        Prezentace před druhým stupněm – termín bude dopřesněn

 

 

Pomocné materiály:

Mustr - do tohoto dokumentu je možné práci vypracovat, je zde nastaveno základní formátování a naznačeno, co je potřeba ve kterých částech vypracovat.

Návod  - jak práci vypracovat obsahuje všechny potřebné informace, aby Vaše práce měla správnou formu a obsahuje i odkazy, které Vám mohou při vypracování pomoci.