Přijímací řízení na SŠ a SOU 2013/2014

 

 

  • V týdnu od 21.4. – 25.4. 2014 proběhne první kolo přijímacího řízení na SŠ a SOU. Do tohoto prvního kola je možné podat dvě přihlášky.
  • Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech, o stanovených kritériích a předpokládaném počtu uchazečů, zveřejní ředitel školy pro obory s talentovou zkouškou do 30.10.2013, pro ostatní obory vzdělávání do 31.1.2014
  • Žáci devátého ročníku obdrží 2 přihlášky s doplněnými údaji žáka a prospěchem ( žáci pátého ročníku, dělající přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, obdrží přihlášky také)
  • Pokud střední škola vyžaduje lékařské potvrzení, je nutné nechat je na přední straně přihlášky potvrdit lékařem, střední zdravotní školy mají pro lékařskou prohlídku speciální formulář
  • Zákonný zástupce žáka zodpovídá za doručení přihlášky doplněné všemi potřebnými přílohami ( zpráva z PPP- je nutné nové, doklady o soutěžích jichž se žák účastnil, apod.)
  • Přihláška musí být na střední školu doručena do 15.3.2014

 

Doručení rozhodnutí:

Do tří pracovních dnů ředitel střední školy určí pořadí uchazečů a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní pořadí uchazečů.  V případě nepřijetí máte možnost odvolání do tří pracovních dnů.

 

  • V případě přijetí potvrdí žák svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
  • Nepotvrdí-li zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl se na SŠ vzdělávat, vzdá se tím práva být přijat za žáka SŠ.
  • Zápisový lístek je možné uplatnit pouze jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
  • Pokud žák není v prvním kole přijat v dalších kolech přijímacího řízení je počet přihlášek libovolný

 

 

Při nejasnostech mne  kontaktujte , ivana.neuzilova@zskrtiny.cz