Základní informace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křtiny

Adresa školy: Křtiny 240, 679 05

IČO školy: 62073290

Číslo účtu: 100995244 /0300

Kontakt:

  ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš

  telefon: (+420) 516 439 151, (+420) 733 156 969

  e-mail: zskrtiny@zskrtiny.cz

Organizační struktura

Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš, tel: (+420) 516 439 151, e-mail: petr.lukas@zskrtiny.cz

Zástupce ředitele školy: RNDr. Jarmila Ištoková, tel: (+420) 516 439 151/208, e-mail: jarmila.istokova@zskrtiny.cz

Vedoucí ŠPP a speciální pedagog: Mgr. Olga Teremová, tel: (+420) 516 439 151/273,              e-mail: olga.teremova@zskrtiny.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Neužilová, tel: (+420) 516 439 151/228, e-mail: ivana.neuzilova@zskrtiny.cz

Vedoucí učitelka 1. stupně ZŠ: Mgr. Ivana Dostálová, tel: (+420) 516 439 151/270, e-mail: ivana.dostalova@zskrtiny.cz

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Miroslava Gregorová, tel: (+420) 516 439 151/258, e-mail: miroslava.gregorova@zskrtiny.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Martina Zedková, tel: (+420) 516 439 151/263, e-mail: martina.zedkova@zskrtiny.cz

 

Počty dětí a žáků

Počet dětí mateřské školy: 50 ve dvou třídách

Počet žáků základní školy: 261 ve dvanácti třídách

Počet žáků školní družiny: 75 ve třech odděleních

Pravidelné platby

Školné v MŠ - 400,- Kč na měsíc (do 5. dne daného měsíce) - trvalý příkaz

Příspěvek na ŠD - 150,- Kč na měsíc (do 5. dne daného měsíce) - trvalý příkaz

Je nutné oddělit úhradu stravného od úhrady školného za mateřskou školu (školní družinu). Stravné vám bude strháváno inkasem k 10. dni daného měsíce (nutné si inkaso zřídit u své banky). Pro inkaso stravného vašeho dítěte je variabilním symbolem číslo strávníka, které vám přidělila vedoucí školní jídelny paní Kretzová (v případě, že číslo neznáte, kontaktujte vedoucí školní jídelny tel.: 516 439 139). Školné za mateřskou školu (školní družinu) je třeba uhradit trvalým příkazem, kde variabilní symbol je nově odlišný od variabilního symbolu za stravné (liší se předčíslím). Pro trvalý příkaz k platbě za školné v mateřské škole (400,- Kč) se použije předčíslí 11, pro trvalý příkaz k platbě za školní družinu (150,- Kč) se použije předčíslí 81 (např. číslo strávníka je 226, variabilní symbol pro platbu školného v mateřské škole je 11226, pro platbu za školní družinu pak 81226). Je opravdu nutné, aby jste variabilní symboly nezaměňovali, neboť by zbytečně docházelo k nedorozuměním v platbách.

Číslo účtu: 100995244 /0300

 

Organizace dne a zvonění

1)      Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelem školy. Rozvrh hodin je vyvěšen v každé třídě. Také všechna mimoškolní činnost žáků ve škole probíhá podle rozvrhu schváleného ředitelem školy.

2)      Začátek vyučování je v 8.00 hodin. Odpolední vyučování začíná podle rozvrhu hodin, nejdříve však 50 minut po skončení dopoledního vyučování. V případech hodných zvláštního zřetele je možné přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním zkrátit na 30 minut.

3)      Vyučovací jednotka trvá 45 minut. Vyučovací hodiny začínají a končí podle zvonění. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou 10 minut, po druhé vyučovací hodině je přestávka v délce 20 minut.

4)     Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek:

0. hodina       7.00 – 7.45

1. hodina       8.00 – 8.45

2. hodina       8.55 – 9.40

3. hodina     10.00 – 10.45

4. hodina     10.55 – 11.40

5. hodina     11.50 – 12.35

6. hodina     12.45 – 13.30

7. hodina     13.40 – 14.25

8. hodina     14.35 – 15.20

9. hodina     15.30 – 16.15

Třídní schůzky

  • Třídní schůzka ZŠ, 11. 9. 2023, 16:00 hod.
  • Konzultační hodiny 13. 11. 2023, 16.00 - 17.30 hodin
  • Konzultační hodiny 8. 1. 2024, 16.00 - 17.30 hodin
  • Konzultační hodiny 15. 4. 2024, 16.00 - 17.30 hodin
  • Konzultační hodiny  10. 6. 2024, 16.00 - 17.30 hodin

Prázdniny

Podzimní prázdniny: 26. 10. a 27.10.2023
Vánoční prázdniny: 23.12.2023 - 2. 01. 2024
Pololetní prázdniny: 02. 02. 2024
Jarní prázdniny: 05. 02. - 11. 02. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 03. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 06. - 01. 09. 2024

 

 

 

 

 

 

Volno ředitele školy

  • 29. 09. 2023
  • 22. 12. 2023

 Ředitel školy vyhlašuje z provozních důvodů.

Historie školy

V „rezidenci“, zámku,  bývala farní škola i byty pro učitele. Byla- li zřízena před rokem 1774 nebo v tomto roce,  kdy byl vydán školský zákon, se nepodařilo zjistit. Do školy chodily děti z obcí Křtiny, Habrůvka, Březina, Proseč, Bukovina, Bukovinka. Obce neměly povinnost „sobotáles“, platit školné.
Nový majitel Křtin Vincenc z Bubna a Litic bez souhlasu příškolných obcí ze zámku školu odstraní. Škola se roku 1865 přesouvá do domku číslo 16, tzv. Outočiště (místo určené k přenocování putníků). K Outočišti je přistavěn přístavek, kde jsou dvě třídy dosavadní farní školy, ve vlastním Outočišti jsou pak byty pro učitele. Příškolné obce s touto změnou nesouhlasily.
V roce 1901 byla postavena obecná škola, číslo popisné 65 (budova proti obecnímu úřadu). V roce 1920 byla v této budově dvojtřídka a otevřena první třída měšťanské školy,
Budova číslo  65 nestačila pro rozrůstající se měšťanskou školu. Po neúspěšném jednání v Praze na ministerstvu školství v roce 1922 o přemístění měšťanské školy, se začalo jednat o nové školní budově. Situace byla vyřešena v roce 1923 přístavbou k obecné škole.
V období druhé světové války je první patro školy zabaveno pro německou dívčí školu, křtinští žáci se vyučují v odpoledních hodinách. Ve školním roce 1944/45 sloužily učebny školy pro ubytování dělníků, kteří pracovali v továrně na výrobu leteckých motorů. Vyučování probíhá po různých místech ve Křtinách a v Březině. Později je školní budova obsazena německými vojáky a silně poškozena bombardováním, kdy Křtinami prochází fronta.
Od školního roku 1953/54 je ve Křtinách zřízena osmiletá střední škola, která je již umístěna ve dvou budovách, číslo popisné 65 a číslo popisné 81, ( zkonfiskovaný zámek hraběnky Ofermannové). Koncem šedesátých let je nejvyšší počet žáků na škole a učí se na směny nebo ve školní jídelně.
Názvy školy se v průběhu let mění, budovy zůstávají stejné. Zůstává i úsilí občanů Křtin a vedení školy o vybudování nové školní budovy. Přichází dvanáctý duben roku 1997 a položení základního  kamene nové budovy. Dne druhého září 2000 je slavnostně otevřena nová budova školy, číslo popisné 240.
V roce 2005 se do stejné budovy přemísťuje oddělení mateřské školy a obě školy. Škola má dvě oddělení - oddělení předškolního vzdělávání a základního vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola. Narůstá počet předškolních dětí v obci a tím i zájem o jejich umístění ve škole. V září 2010 se otevírá druhá třída předškolního vzdělávání.

Dnes je tedy návrh architektů ing. Karla Doležela a ing. Ludmily Kramolišové skutečností a každodenně ožívá hlasy žáků.