SILNÉ STRÁNKY V OBLASTI ODPADY 

 • Třídění odpadu
 • Osvěta o třídění odpadu v 1. třídě
 • Koše na tříděný odpad
 • Popisky u košů vybízející k třídění odpadu
 • Používání šmíráků
 • Oboustranné kopírování
 • Příkladný přístup pří třídění odpadu některých žáků a učitelů
 • 1. stupeň – krabičky na svačinu
 • Opakované používání plastových lahví na pití
 • Úklid okolí školy – rozdělení zodpovědnosti mezi třídy
 • Sběrové akce – papír (4x ročně), kaštany (1x ročně), baterie průběžně
 • Zapojení rodičů do sběrových akcí
 • Zapojení provozních zaměstnanců do třídění odpadu
 • Monitorování správného třídění odpadu
 • Částečné využívání odpadového materiálu v hodinách VV, PČ + družina
 • Vážení vytříděného papíru a plastu ve škole (pan školník), možnost využití výsledků např. v hodinách matematiky
 • Snaha objednávat potraviny, kancelářské potřeby a saponáty ve velkých baleních
 • Správná likvidace nebezpečných odpadů
 • Provoz v kuchyni dbá na třídění odpadu vzniklého z obalů potravin
 • Objednávání ekologicky šetrných čisticích prostředků

 

SLABÉ STRÁNKY V OBLASTI ODPADY 

 • Nepořádáme  bazárky
 • Špatné třídění odpadu – v některých případech
 • Ne vždy využíváme volná místa na použitých papírech
 • Absence kompostu
 • Netřídíme bioodpad
 • Opadá zájem o třídění baterií
 • Ne všichni se chovají podle pravidel třídního či školního Ekokodexu
 • Vyhazování svačin, plýtvání jídlem
 • Malé využívání odpadových materiálů při tvoření v hodinách VV, PČ + družina
 • Někteří žáci nedbají na pořádek v okolí školy i přes to, že se v okolí školy nachází několik odpadkových košů

 

SILNÉ STRÁNKY V OBLASTI ENERGIE 

 • Práce třídních energetiků
 • Termohlavice na radiátorech
 • Teploměry ve třídách
 • Umístění popisek k vypínačům o účelném svícení
 • Umístění popisek k vypínačům kvůli orientaci a intenzitě svícení
 • Snaha žáků a učitelů o účelné svícení
 • Snaha učitelů o účelné větrání
 • Světlovody  na chodbách školy
 • Zrušení nápojového automatu
 • Regulování teploty na odpovídající stupně ve třídách, chodbách a tělocvičně
 • Prosvětlené třídy – předcházení svícení
 • Topení ekologicky vhodnějším palivem (plynem) než uhlím
 • Úsporné topení o víkendech, prázdninách
 • Pravidelné revize u elektrických a plynových spotřebičů
 • Ohřev teplé vody na 45°C

 

 SLABÉ STRÁNKY V OBLASTI ENERGIE 

 • Ne všichni se chovají podle pravidel třídního či školního Ekokodexu
 • Netěsnící ostění kolem oken – únik tepla
 • Zbytečné svícení o přestávkách, volných hodinách, ve třídách v čase hodin tělesné výchovy aj.
 • Nešetrná manipulace s termoventily ve třídách
 • Ne všichni dbají o účelné svícení – slabá místa záchody a šatny
 • Školní budova není zateplena
 • Gumová těsnění v oknech již neplní stoprocentně svoji funkci
 • Škola nevyužívá alternativní zdroje energie
 • Při pronajímání školních prostor nekontrolovatelná spotřeba energie
 • Některé elektrické spotřebiče (interaktivní tabule) se nechávají ve stand-by modu
 • Nebyl proveden energetický audit školy

 

SILNÉ STRÁNKY V OBLASTI DOPRAVA 

 • převaha žáků a učitelů využívající ekologickou dopravu do školy
 • možnost bezpečné cesty pěšky z pod kopce do školy
 • možnost parkování aut pod kopcem pod školou
 • vyhovující možnosti využívání hromadné dopravy (zastávky, jízdní řády)
 • možnost uskladnění kol u školy
 • ekoakce zaměřené na podporu ekologické dopravy do školy: Evropský den bez aut, Oblékáme hada Edu
 • zapojení rodičů přes děti – chápání důležitosti vhodné dopravy
 • motivační odměňování dětí využívajících šetrnou dopravu do školy
 • podpora sociálních kontaktů při cestě do školy
 • zvyšování fyzické zdatnosti dětí

 

SLABÉ STRÁNKY V OBLASTI DOPRAVA 

 • rezervy u žáků i učitelů v ekologické dopravě do školy
 • pohodlnost žáků i rodičů
 • rychlý přesun žáků do školy na úkor ekologické dopravy
 • absence sociálních kontaktů při cestě do školy
 • nevedení dětí k samostatnosti
 • nebezpečná místa v okolí školy (úzký chodník u Faustů, absence chodníku z Kolonky)
 • nebezpečné místo u školy – parkoviště – mísení se aut s chodci
 • nepřítomnost bezpečné cyklostezky do školy
 • nepříkladné chování některých vyučujících
 • i někteří žáci 2. stupně jezdí autem k budově školy
 • fyzicky náročnější zdolání prudkého kopce do školy

 

SILNÉ STRÁNKY V OBLASTI PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 • krásné okolní prostředí školy
 • moderní budova školy
 • prosvětlené chodby
 • školní vnitřní ovál je o velké přestávce průchozí pro všechny žáky
 • nástěnky v budově školy
 • výzdoba uvnitř – obrázky, mapy, výtvory žáků, malby žáků
 • útulné a příjemné prostředí
 • relaxační zóny na 1. i 2. stupni
 • barevné prostředí i ve školní jídelně
 • pokojové rostliny na 1. stupni
 • atrium ve škole
 • úklid po celý školní rok v okolí školy jednotlivými třídami
 • monitoring úklidu ve třídách a v šatnách
 • školní sad

 SLABÉ STRÁNKY V OBLASTI PROSTŘEDÍ ŠKOLY  

 • absence uvědomění si pěkného okolí školy
 • nevážení si majetku školy i v okolí školy
 • objevující se vandalismus ve škole i v okolí
 • nepořádek ve třídách a v šatnách
 • nepořádek před školou v okolí košů
 • lhostejnost některých ve vnímání prostředí školy
 • ničení nástěnek ve škole
 • absence pokojových rostlin na 2. stupni
 • absence školního pozemku
 • absence terénní učebny