ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 -  ODPADY

 

   CÍL:  SNÍŽÍME MNOŽSTVÍ SMĚSNÉHO ODPADU

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Provedeme osvětu v oblasti třídění odpadů v 1. a 2. třídě.

 

Ekotým 6. třída

 

září

 

 ANO

 

děti 1. a 2. třídy mají povědomí o třídění odpadů, zpočátku dohled třídní učitelky

 

Budeme kontrolovat třídění odpadu.

 

Ekotým - Odpaďáci

 

1x týdně celoročně

výsledky měsíčně - Ekonástěnka

 

PROBÍHÁ 

 

efektivně  třídíme odpady,

přehled správného třídění mezi třídami

 

Snížíme množství směsného odpadu. – měříme množství směsného odpadu týdně a dáváme ho na nástěnku

 

všichni – celá škola

 

do konce 1. pololetí

 

 PROBÍHÁ

 

měříme množství směsného odpadu týdně – paní uklízečkou ® 

týdenní čísla v pytlech - porovnávání

 

Povedeme třídy k vlastní kontrole třídění odpadu.

 

 třídní učitelé, žáci třídy

 

celoročně

 

 PROBÍHÁ

 

 dohlížíme na správné třídění odpadů v rámci třídy (služba, energetici)

®  Odpaďáci kontrola,

případné nedostatky řeší třídní učitel

 

 

 CÍL: SNÍŽÍME MNOŽSTVÍ CELKOVÉHO ODPADU (I VYTŘÍDĚNÉHO)

 

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Užíváme šmíráky.

 

všichni – celá škola

 

Celoročně

 

 ANO

 

informujeme učitele a žáky o dostupnosti šmíráků, kontrola Odpaďáky z Ekotýmu

 

Upozorňujeme učitele na oboustranné kopírování a poukazujeme na zbytečné tisky.

 

učitelé, Ekotým

 

do konce října

 

ANO 

 

informujeme učitele

 

Využíváme odpady ve VV a PČ + družina.

 

učitelé těchto předmětů + vychovatelky v družině

 

Celoročně

 

 ANO

 

tvoříme z odpadů 1.+ 2.stupeň + družina

®  výstavky, foto výrobků na webové stránky školy

 

V družině promluvíme s paní vedoucí vychovatelkou o nevhodnosti přemíry vytištěných omalovánek.

 

 

Ekotým

 

do konce listopadu

 

 ANO

 

šetříme papírem, podporujeme tvořivé kreslení

 

   CÍL: VEDEME ŽÁKY A JEJICH RODINY KE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN (PAPÍR, BATERIE,   

           POUŽITÝ OLEJ, CARTRIDGE)

 

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Informujeme o termínech sběru.

 

Ekotým, pan ředitel

 

vždy před sběrovou akcí

 

ANO 

 

umístíme informace o termínech na ekonástěnku, třídní učitelé požádáme o připomenutí a povzbuzení  dětí k zapojení do akcí

 

Pořádáme sběrové akce a snažíme se do nich aktivně zapojit žáky.

 

 

pan školník, dobrovolníci z řad žáků, Mgr. Karel Smejkal

 

 

 

několikrát do roka

 

 

PROBÍHÁ 

 

sběr vážíme a zapisujeme

 

Vyhodnocujeme výsledky sběru v rámci celoroční sběrové soutěže a  výsledky zveřejňujeme.

 

Mgr. Karel Smejkal, žáci

 

několikrát do roka

 

 

ANO 

 

výsledky vyhlašujeme školním rozhlasem a umisťujeme na ekonástěnku

 

Sbíráme vybité baterie, připomeneme informace, kam a komu je  možné odevzdat, pokračujeme v projektu Recyklohraní.

 

 

Mgr. Ivana Majerová, pan školník,

žáci

 

celoročně

 

 ANO

 

odevzdáváme vybité baterie, likvidujeme tak nebezpečný odpad

 

Sbíráme nepoužívané mobily.

 

celá škola

 

1x do roka – Den činu

 

PLÁNUJEME 

 

projektový den zaměřený na recyklaci mobilních telefonů

 

Sbíráme použitý olej, připomeneme informace, kam a komu jej je možné odevzdat.

 

Mgr. Ivana Majerová, pan školník,

žáci

 

 

celoročně

 

ANO 

 

odevzdáváme použitý olej, a tak umožňujeme jeho recyklaci

 

Sbíráme vypotřebované cartridge, připomeneme informace, kam a komu je je možné odevzdat.

 

Mgr. Ivana Majerová, pan školník,

žáci

 

 

 

celoročně

 

ANO 

 

odevzdáváme vypotřebované cartridge, a tak přispíváme k jejich znovuvyužití

 

 

 

   CÍL: SNÍŽÍME MNOŽSTVÍ VYHOZENÉHO JÍDLA

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Kontrolujeme, jestli ve směsném odpadu není jídlo.

 

Ekotýmácí - Odpaďáci

 

 

 

celoročně

 

 ANO

 

v případě nedostatků upozorníme třídního učitele ® promluva k žákům

 

Zvýšíme informovanost o objednávání jídel ve školní jídelně.

 

Ekotýmácí, třídní učitelé

 

do  října

 

 ANO

 

uvědomíme žáky o možnosti volby jídla

 

 

Promluvíme s vedoucí školní jídelny o „neoblíbených jídlech“.

 

 

Ekotým

 

                 do listopadu

 

              ANO

        

snažíme se omezit velké množství zbytků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 -  PROSTŘEDÍ

 

   CÍL: UDRŽÍME OKOLÍ ŠKOLY UKLIZENÉ

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Vytvoříme rozpis úklidu – každý měsíc bude jedna třída zodpovídat za pořádek v okolí školy.

 

Ekotým

 

září

 

ANO 

 

rozpis dáme na ekonástěnku a webové stránky školy, informujeme třídní učitele

 

Měsíčně provedeme úklid prostor kolem školy.

 

všechny třídy

 

průběžně celý školní rok

 

 PROBÍHÁ

 

kontrolujeme ekohlídkou, fotografie z úklidu

 

Požádáme obec o častější vyvážení košů v okolí školy.

 

paní Boháčková

 

podzim

 

 PLÁNUJEME

 

předcházíme nepořádku kolem odpadkových košů

 

CÍL: UDRŽÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ V BUDOVĚ ŠKOLY

 

Udržujeme pořádek ve třídách.

 

všechny třídy

 

průběžně celý školní rok

 

PROBÍHÁ 

 

kontrolujeme ekohlídkou, spolupracujeme s třídními učiteli

 

Udržujeme pořádek v šatnách.

 

všechny třídy

 

průběžně celý školní rok

 

PROBÍHÁ 

 

kontrolujeme ekohlídkou, bodování  ekonástěnka

 

Povzbudíme třídy ke květinové výzdobě ve třídách.

 

Ekotým, třídní učitelé

 

březen

 

 PLÁNUJEME

 

plníme v rámci třídy a možností

 

Navrhujeme vylepšení relaxačních míst ve škole.

 

Ekotým

 

celoročně

 

 

 

oceňujeme i nápady ostatních žáků ve škole, nasloucháme ostatním

 

CÍL: ZLEPŠÍME VE ŠKOLE POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ (PŘÍP. UPOZORNÍME NA VÝZNAM SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE)

 

Vymyslíme a uskutečníme Den činu zaměřený na sociální prostředí ve škole.

 

Ekotým

 

duben

 

PLÁNUJEME 

 

Den činu vyhodnotíme pomocí dotazníku

 

Nadále využíváme o velkých přestávkách atrium školy.

 

učitelé mající dozor v atriu, žáci

 

za pěkného počasí

 

PROBÍHÁ 

 

zregenerujeme, aktivně si odpočineme, vzájemně se poznáváme napříč všemi ročníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 -  DOPRAVA

 

   CÍL: SNÍŽÍME POČET DĚTÍ A  ZAMĚSTANCŮ DOPRAVUJÍCÍCH SE DO ŠKOLY AUTEM

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Oslovíme rodiče a zaměstnance, aby nezajížděli ráno auty ke škole a využívali parkoviště pod školou,  odkud děti  mohou vyjít samy do kopce k budově školy.

 

Ekotým, třídní učitelé

 

podzim

 

ANO 

 

  • Ekonástěnka, školní rozhlas, webové stránky školy, informace třídním učitelům
  • Po každém vyhodnocení opět vyzveme děti a rodiče k nápravě

 

Zapojíme se do ekoakce „Oblékáme hada Edu“.

 

1.stupeň

 

několikrát za školní rok

 

ANO 

 

Monitorujeme a vyhodnocujeme ® plakát hada + ekonástěnka

 

Zajistíme zabezpečení kol dětem, které přijíždí do školy na kole.

 

Ekotým, vedení školy

 

podzim

 

 ANO

 

Stojan na kola

 

Zapojíme se do Evropského týdne mobility a Dne bez aut

 

Celá škola

 

podzim

 

 ANO

 

Monitorujeme, vyhodnocujeme a výsledky umisťujeme na ekonástěnku.

 

CÍL: ZAPOJÍME DO ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE U ŠKOLY OBEC

 

Budeme informovat pana starostu o dopravní situaci týkající se dopravy dětí do školy. Budeme očekávat zájem k řešení dané dopravní situace.

 

Ekotým

 

zima

 

 PROBÍHÁ

 

Zjistíme možnosti umístění značky.

 

 

Budeme usilovat o dokončení hlavní přístupové cesty od obecního úřadu ke škole.

 

Ekotým

 

zima

 

 PROBÍHÁ

 

Zjistíme možnosti dokončení hlavní přístupové cesty ke škole.

 

Požádáme o podporu našich návrhů rodiče.

 

 

Ekotým

 

zima - jaro

 

PLÁNUJEME 

 

 Pomoc třídních učitelů a dětí.

 

 

                           

ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 -  ENERGIE

 

   CÍL: UDRŽÍME STÁVAJÍCÍ REŽIM ŠETŘENÍ ENERGIEMI

   ÚKOLY

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 

TERMÍN

 

SPLNĚNO

 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 

Kontrolujeme popisky k vypínačům týkající se zbytečného svícení..

 

Ekotým

 

průběžně

 

 ANO

 

Viditelná místa u vypínačů.

 

Kontrolujeme orientační označení vypínačů na chodbách.

 

Ekotým

 

průběžně

 

ANO 

 

Jednoduché, symbolické a vypovídající označení.

 

Připomínáme práci třídních energetiků.

 

Ekotým

 

průběžně

 

 ANO

 

Dohlížení na účelné svícení a topení.

 

Monitorování práce třídních energetiků.

 

Ekotým

 

průběžně

 

 PROBÍHÁ

 

Výsledky zveřejňované na ekonástěnce.

 

Radiátory kontrolujeme před clonou překážek.

 

Ekotým, pan školník

 

podzim, zima

 

 ANO

 

Kontrola Ekotýmem.