ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 -  ODPADY

 
   CÍL:  SNÍŽÍME MNOŽSTVÍ SMĚSNÉHO ODPADU

  
ÚKOLY

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 
TERMÍN

 
SPLNĚNO

 
MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Provedeme osvětu v oblasti třídění odpadů v 1. a 2. třídě.


Ekotým 8. třída


září


 ANO


Děti 1. a 2. třídy mají povědomí o třídění odpadů, zpočátku dohled třídní učitelky.

 
Budeme kontrolovat třídění odpadu.

 
Ekotým - Odpaďáci


1x týdně celoročně
výsledky měsíčně - Ekonástěnka

 
PROBÍHÁ 


Efektivně  třídíme odpady,
přehled správného třídění mezi třídami.

 
Povedeme třídy k vlastní kontrole třídění odpadu.


 třídní učitelé, žáci třídy

 
celoročně


 PROBÍHÁ


Dohlížíme na správné třídění odpadů v rámci třídy (služba, energetici).
Odpaďáci kontrola, případné nedostatky řeší třídní učitel.

 
  CÍL: SNÍŽÍME MNOŽSTVÍ CELKOVÉHO ODPADU (I VYTŘÍDĚNÉHO)

  
ÚKOLY


ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 
TERMÍN


SPLNĚNO


MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Užíváme šmíráky.


všichni – celá škola


Celoročně

 
 ANO

 
Informujeme učitele a žáky o dostupnosti šmíráků, kontrola Odpaďáky z Ekotýmu.

 
Upozorňujeme učitele na oboustranné kopírování a poukazujeme na zbytečné tisky.


učitelé, Ekotým


do konce října

 
ANO 

 
Informujeme učitele.

 
Využíváme odpady ve VV a PČ + družina.


učitelé těchto předmětů + vychovatelky v družině

 
Celoročně


 PROBÍHÁ

 
Tvoříme z odpadů 1.+ 2.stupeň + družina.
Výstavky, foto výrobků na webové stránky školy.

 
V družině promluvíme s paní vedoucí vychovatelkou o nevhodnosti přemíry vytištěných omalovánek.

 
Ekotým


do konce listopadu


 ANO

 
Šetříme papírem, podporujeme tvořivé kreslení.

 
   CÍL: VEDEME ŽÁKY A JEJICH RODINY KE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN (PAPÍR, BATERIE, POUŽITÝ OLEJ, CARTRIDGE)

  
ÚKOLY


ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 
TERMÍN

 
SPLNĚNO

 
MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Informujeme o termínech sběru.

 
Ekotým, pan ředitel

 
vždy před sběrovou akcí


ANO 

 
Umístíme informace o termínech na ekonástěnku, třídní učitelé požádáme o připomenutí a povzbuzení  dětí k zapojení do akcí.

 
Pořádáme sběrové akce a snažíme se do nich aktivně zapojit žáky.


pan školník, dobrovolníci z řad žáků, Mgr. Karel Smejkal 


několikrát do roka

 
PROBÍHÁ 

 
Sběr vážíme a zapisujeme.

 
Vyhodnocujeme výsledky sběru v rámci celoroční sběrové soutěže a  výsledky zveřejňujeme.


Mgr. Karel Smejkal, žáci


několikrát do roka


PROBÍHÁ 

 
Výsledky vyhlašujeme školním rozhlasem a umisťujeme na ekonástěnku.

 
Sbíráme vybité baterie, připomeneme informace, kam a komu je  možné odevzdat, pokračujeme v projektu Recyklohraní.

 
Mgr. Ivana Majerová, pan školník,

žáci


celoročně

 
PROBÍHÁ

 
Odevzdáváme vybité baterie, likvidujeme tak nebezpečný odpad.

 
Sbíráme nepoužívané mobily.


celá škola

 
1x do roka – Den činu


PLÁNUJEME 

 
Projektový den zaměřený na recyklaci mobilních telefonů.

 
Sbíráme vypotřebované cartridge, připomeneme informace, kam a komu je je možné odevzdat.

 
Mgr. Ivana Majerová, hospodářka Kristýna Vandasová, žáci

 

 
celoročně


PROBÍHÁ 

 
Odevzdáváme vypotřebované cartridge, a tak přispíváme k jejich znovuvyužití.

 
   CÍL: SNÍŽÍME MNOŽSTVÍ VYHOZENÉHO JÍDLA

 
ÚKOLY

 

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
 
TERMÍN
 
SPLNĚNO
 

MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Zvýšíme informovanost o objednávání jídel ve školní jídelně.

 
Ekotýmácí, třídní učitelé
 
do  října

 ANO

 Uvědomíme žáky o možnosti volby jídla.
 
Promluvíme s vedoucí školní jídelny o „neoblíbených jídlech“.

 
Ekotým
 
do listopadu
 
ANO
 
Snažíme se omezit velké množství zbytků.

 

 ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 -  PROSTŘEDÍ

 
   CÍL: UDRŽÍME OKOLÍ ŠKOLY UKLIZENÉ

  
ÚKOLY


ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 
TERMÍN

 
SPLNĚNO


MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Vytvoříme rozpis úklidu – každý měsíc bude jedna třída zodpovídat za pořádek v okolí školy.


Ekotým

 
září

 
ANO 

 
Rozpis dáme na ekonástěnku a webové stránky školy, informujeme třídní učitele.

 
Měsíčně provedeme úklid prostor kolem školy.


všechny třídy

 
průběžně celý školní rok


 PROBÍHÁ

 
Kontrolujeme ekohlídkou, fotografie z úklidu.

 
Požádáme obec o instalaci koše k mostku.


Ekotým

 
podzim


 PLÁNUJEME

 
Předcházíme nepořádku kolem cesty od školy k úřadu.


Projednáme s panem ředitelem instalaci odpadkových košů okolo školy.

Ekotým

jaro

PLÁNUJEME

Předcházíme nepořádku okolo školy.

 
  CÍL: UDRŽÍME PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ V BUDOVĚ ŠKOLY

 
Udržujeme pořádek ve třídách.


všechny třídy

 
průběžně celý školní rok


PROBÍHÁ 

 
Kontrolujeme ekohlídkou, spolupracujeme s třídními učiteli.


Udržujeme pořádek v šatnách.

 
všechny třídy

 
průběžně celý školní rok


PROBÍHÁ 

 
Kontrolujeme ekohlídkou, bodování  ekonástěnka.

 
  CÍL: ZLEPŠÍME VE ŠKOLE POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ (PŘÍP. UPOZORNÍME NA VÝZNAM SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE)

 
Vymyslíme a uskutečníme Den činu zaměřený na sociální prostředí ve škole.


Ekotým

 
duben


PLÁNUJEME 

 
Den činu vyhodnotíme pomocí dotazníku.

 
Nadále využíváme o velkých přestávkách atrium školy.

 
učitelé mající dozor v atriu, žáci


za pěkného počasí


PROBÍHÁ 

 Zregenerujeme, aktivně si odpočineme, vzájemně se poznáváme napříč všemi ročníky.

 

  ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 -  DOPRAVA

 
   CÍL: SNÍŽÍME POČET DĚTÍ A  ZAMĚSTANCŮ DOPRAVUJÍCÍCH SE DO ŠKOLY AUTEM


ÚKOLY

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA


TERMÍN


SPLNĚNO


MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Oslovíme rodiče a zaměstnance, aby nezajížděli ráno auty ke škole a využívali parkoviště pod školou,  odkud děti  mohou vyjít samy do kopce k budově školy.


Ekotým, třídní učitelé

 
podzim

 
ANO 

 
Ekonástěnka, školní rozhlas, webové stránky školy, informace třídním učitelům.
Po každém vyhodnocení opět vyzveme děti a rodiče k nápravě.

 
Zapojíme se do ekoakce „Oblékáme hada Edu“.


1.stupeň

 
2x za školní rok

 
ANO 

 
Monitorujeme a vyhodnocujeme ® plakát hada + ekonástěnka.

 
Zapojíme se do Evropského týdne mobility a Dne bez aut

 
Celá škola


podzim

 
ANO

 
Monitorujeme, vyhodnocujeme a výsledky umisťujeme na ekonástěnku.

 
CÍL: ZAPOJÍME DO ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE U ŠKOLY OBEC

 
Budeme informovat pana starostu o dopravní situaci týkající se dopravy dětí do školy. Budeme očekávat zájem k řešení dané dopravní situace.


Ekotým


zima

 
 PROBÍHÁ

 
Zjistíme možnosti umístění značky.

 

 
Budeme usilovat o dokončení hlavní přístupové cesty od obecního úřadu ke škole.

 
Ekotým


zima - jaro

 
 PROBÍHÁ

 
Zjistíme možnosti dokončení hlavní přístupové cesty ke škole.

 
Požádáme o podporu našich návrhů rodiče.


Ekotým


zima - jaro


PLÁNUJEME 

 
 Pomoc třídních učitelů a dětí.

 

 ZŠ A MŠ KŘTINY  - PLÁN ČINNOSTÍ  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 -  ENERGIE

 
   CÍL: UDRŽÍME STÁVAJÍCÍ REŽIM ŠETŘENÍ ENERGIEMI

  
ÚKOLY

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA


TERMÍN


SPLNĚNO


MONITOROVÁNÍ, PLNĚNÍ,

VYHODNOCOVÁNÍ

 
Kontrolujeme orientační označení vypínačů na chodbách.


Ekotým

 
průběžně


ANO 

 
Jednoduché, symbolické a vypovídající označení.

 
Připomínáme práci třídních energetiků.


Ekotým


průběžně

 
ANO

 
Dohlížení na účelné svícení a topení.

 
Monitorujeme práce třídních energetiků.

 
Ekotým

 
průběžně


 PROBÍHÁ

 
Výsledky zveřejňované na ekonástěnce.